Všeobecné obchodní podmínky

Obsah

 1. Rozsah platnosti
 2. Uzavření smlouvy
 3. Odstoupeni od smlouvy
 4. Ceny a platební podmínky
 5. Dodací a zasílací podmínky
 6. Výhrada vlastnického práva
 7. Odpovědnost za vady
 8. Rozhodne pravo a Soudni prislusnost
 9. Alternativní řešení sporů

1) Rozsah platnosti

1.1 Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti Fitshop GmbH (dále jen "prodejce"), platí pro všechny smlouvy, jež uzavře spotřebitel nebo podnikatel (dále jen "zákazník") s prodejcem ohledně zboží prezentovaného tímto prodejcem v jeho internetovém obchodu. Tímto se vylučuje uplatnění vlastních podmínek zákazníka, ledaže by bylo ujednáno jinak.

1.2 Spotřebitelem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická osoba, která jedná za účelem, který nelze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání. Obchodníkem ve smyslu těchto Všeobecných obchodních podmínek je každá fyzická nebo právnická osoba nebo osobní společnost s právní subjektivitou, která jedná, i prostřednictvím jiné osoby jednající jejím jménem nebo v jejím zastoupení, za účelem, který lze považovat za její obchodní činnost, podnikání, řemeslo nebo povolání.

1.3 U smluv o dodávce hmotných datových nosičů, které slouží výhradně jako nosiče digitálního obsahu, platí tyto VOP přiměřeně, není-li stanoveno jinak. Digitálním obsahem ve smyslu těchto VOP jsou údaje, které byly vytvořeny a poskytnuty v elektronické podobě.

2) Uzavření smlouvy

2.1 Popisy produktů prezentované v internetovém obchodě prodejce nepředstavují závazné návrhy ze strany prodejce, nýbrž slouží k učinění závazného návrhu ze strany zákazníka.

2.2 Zákazník může návrh učinit prostřednictvím online objednacího formuláře integrovaného v internetovém obchodu prodejce. Zákazník přitom poté, co vloží vybrané zboží do virtuálního nákupního košíku a absolvuje elektronický objednací proces, kliknutím na tlačítko pro dokončení objednacího procesu podává právně závazný návrh na uzavření smlouvy týkající se zboží a/nebo služeb nacházejících se v nákupním košíku. Zákazník může návrh prodejci učinit rovněž telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou.

2.3 Prodejce může návrh zákazníka ve lhůtě pěti dní přijmout

 • tím, že zákazníkovi zašle písemné potvrzení objednávky nebo potvrzení objednávky v textové formě (faxem či e-mailem), přičemž rozhodující je v tomto ohledu doručení potvrzení objednávky zákazníkovi, anebo
 • tím, že zákazníkovi dodá objednané zboží, přičemž rozhodující je v tomto ohledu doručení zboží zákazníkovi, anebo
 • tím, že zákazníka poté, co učiní objednávku, vyzve k jejímu zaplacení.

Dojde-li k naplnění více než jedné z výše uvedených alternativ, vzniká smlouva k okamžiku, v němž poprvé nastala některá z těchto alternativ. Nepřijme-li prodejce návrh zákazníka ve shora uvedené lhůtě, považuje se to za odmítnutí návrhu s tím důsledkem, že zákazník již není dále vázán svým projevem vůle.

2.4 Lhůta k přijetí návrhu začíná běžet následující den po odeslání návrhu zákazníkem, přičemž končí uplynutím pátého dne, jenž následuje po dni odeslání návrhu.

2.5 V případě učinění návrhu prostřednictvím prodejcova online objednacího formuláře je text smlouvy prodejcem uložen a je zákazníkovi po odeslání jeho objednávky zaslán společně s těmito VOP v textové podobě (např. e-mail, fax nebo dopis). Zákazník však po odeslání své objednávky již nemá k textu smlouvy přes webové stránky prodejce přístup.

2.6 Než zákazník prostřednictvím online objednacího formuláře objednávku závazně potvrdí, může svá zadání průběžně upravovat pomocí běžných funkcí počítačové klávesnice a myši. Veškeré zadané údaje jsou před jejich závazným potvrzením navíc ještě jednou zobrazeny v potvrzovacím okně, přičemž i tam je lze upravovat pomocí běžných funkcí počítačové klávesnice a myši.

2.7 Smlouvu lze uzavřít v německém nebo v českém jazyce.

3) Odstoupeni od smlouvy

3.1 Spotřebitelé mají zpravidla právo na odstoupení od smlouvy.

3.2 Bližší informace o právu na odstoupení od smlouvy vyplývají z odstavce Poučení o odstoupení od smlouvy.

4) Ceny a platební podmínky

4.1 Pokud z popisu produktu prodejce nevyplývá jinak, jsou uváděné ceny cenami konečnými, přičemž je v nich již zahrnuta zákonem stanovená daň z přidané hodnoty. Případné další náklady vznikající v souvislosti s dodáním a zasláním zboží jsou v příslušném popisu produktu uvedeny samostatně.

4.2 Při dodávkách do států, jež nejsou členy Evropské unie, mohou v jednotlivých případech vznikat další náklady, které prodejce nehradí a které zaplatí zákazník. Mezi tyto náklady patří například poplatky peněžním ústavům za zprostředkování finančních služeb (např. převodní poplatky, poplatky za měnovou konverzi) nebo odvody, resp. daně uvalené na dovoz (např. cla).

4.3 Zákazník má k dispozici různé způsoby platby uvedené v internetovém obchodu prodejce.

4.4 Byla-li sjednána platba předem, je platba splatná bezprostředně po uzavření smlouvy.

4.5 Pokud zákazník zvolí platbu pomocí "PayPal", proběhne celý platební proces prostřednictvím poskytovatele platebních služeb PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, a to za podmínek používání služeb PayPal, které jsou k dispozici na https://www.paypal.com/ie/webapps/mpp/ua/useragreement-full?locale.x=en_IE. Při využití tohoto způsobu platby se mj. předpokládá, že si zákazník založí účet PayPal nebo že takový účet již vlastní.

5) Dodací a zasílací podmínky

5.1 Dodání zboží je uskutečněno zasláním na dodací adresu uvedenou zákazníkem, není-li dohodnuto jinak. Při dokončení transakce je rozhodující doručovací adresa uvedená ve zpracování objednávky Prodávajícího.

5.2 Zašle-li dopravce odesílané zboží zpět prodejci, neboť ho zákazníkovi nebylo možno doručit, nese náklady tohoto neúspěšného pokusu o doručení zásilky zákazník. To neplatí v případě, že zákazník nenese odpovědnost za okolnost, jež vedla k nemožnosti doručení, anebo tehdy, nebyl-li přechodně schopen přijmout nabízenou službu, ledaže by mu prodejce poskytnutí této služby v přiměřeném časovém předstihu oznámil.

5.3 Osobní odběr není z logistických důvodů možný.

6) Výhrada vlastnického práva

Pro případ plnění poskytovaného prodejcem předem, si prodejce vyhrazuje vlastnické právo k dodanému zboží, a to až do okamžiku úplného zaplacení dlužné kupní ceny.

7) Odpovědnost za vady

7.1 O právech z vadného plnění u zboží („zb.“) prodávaného přes internetový obchod platí zák. č. 89/2012, Sb., občanský zákoník („OZ“), není-li dohodnuto jinak. Prodejce neodpovídá za vady zb. vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci na zákazníka bez zavinění prodejce či v důsl. nesprávného zacházení, užívání, skladování, způsobené zákazníkem či třetí os

Je-li zákazníkem spotřebitel („spotř.“), kterým je člověk, jež mimo rámec své podnik. činnosti či mimo samostatný výkon svého povolání uzavírá smlouvu („sml.“) s prodejcem, uplatní se i ustanovení níže.((čl. 1 OZ)

7.2 Jakost zboží při převzetí

Prodejce odpovídá spotřebiteli, že při převzetí spotřebitelem zb. nemá vady, tj. že má vlastnosti, jež byly ujednány, jinak vlastnosti, jež vyplývají z popisu zb. a jež může spotř. oprávněně očekávat, že se hodí k uváděnému nebo obvykl. účelu, a že je zb. v odpovídajícím množství, míře či hmotn. a vyhovuje práv. předpisům.

Projeví-li se vada dle předch. bodu v průběhu 6 měs. od převz., má se za to, že zb. bylo vadné již při převzetí.

Souhlasem s těmito všeob. obch. podmínkami bere spotř. na vědomí, že vešk. informace o zb. uvedené v internetovém obch., zejména popisy, specifikace a foto zb. jsou jen orientační.

Nemá-li zb. při převz. výše uvedené vlastnosti, má spotř. právo požadovat i dodání nového zb. bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zb., může požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od sml. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejm. lze-li vadu odstranit bez zbyt. odkladu, má spotř. právo na bezpl. odstranění vady.

Nastane-li opak. výskyt odstranitelné vady po opravě nebo má zb. větší počet vad, může spotř. žádat slevu z kupní ceny, výměnu zb. nebo odstoupit od sml.

Při odstoupení od sml. je prodejce spotřebiteli povinen vrátit zaplacenou cenu zb.

Práva spotřebiteli dle § 2170 OZ nenáleží, pokud před převzetím zb. věděl, že zb. má vadu, anebo pokud tuto vadu sám způsobil.

7.3 Uplatnění práv z vadného plnění

Spotř. je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zb. v době 24 měs. od jeho převzetí. Je-li na zb., na jeho obalu, v návodu připojenému ke zb. nebo v reklamě v souladu s jinými práv. předp. uvedena doba, po kt. lze zb. použít, použijí se ustanovení OZ o záruce za jakost. Při oprávněném vytknutí vady ze strany spotř. neběží po dobu reklamace lhůta pro uplatnění práv z vad.

Záruka za jakost ani práva z vadného plnění se nevztahují dle § 2167 OZ na běž. opotřebení zb. nebo jeho částí způsobené jeho obvykl. užíváním, na vady vzniklé nesprávným použitím, nepřiměřeným zacházením, mechanickým poškozením zb., nesprávnou obsluhou zb. nebo nedovolenými pokusy o opravu zb. U věcí prodávaných za nižší cenu prodejce neodpovídá za vadu, pro níž byla nižší cena sjednána. Jde-li o zb. použité, neodpovídá prodejce za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, jež mělo zb. při převzetí ze strany spotř.

Prodejce neodpovídá za vady, které po přechodu nebezpečí škody na zb. na spotřebitele způsobila vnější událost.

Lhůta k uplatnění práv z vadného plnění běží od okamžiku, kdy je zb. spotřebiteli odevzdáno, příp. doručeno. Má-li koupené zb. uvést do provozu někdo jiný než prodejce, běží záruční doba až ode dne uvedení zb. do provozu, pokud spotřebitel objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zb. a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

Na žádost spotřebitele potvrdí prodejce rozsah a trvání svých povinností z vadného plnění.
Spotřebitel je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbyt. odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

V případě vadného plnění, jež je podst. porušením sml. (bez ohledu na odstranitelnost vady) dle § 2106 OZ, má spotř. právo na odstranění vady dodáním nového zb. bez vady nebo dodáním chybějící věci; na odstranění vady opravou věci; na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od sml.

Podstatné je takové porušení sml., o němž strana porušující sml. již při uzavření sml. věděla nebo musela vědět, že by 2. strana sml. neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

Jaké právo si spotř. zvolil je povinen sdělit prodejci při oznámení vady, či bez zbytečného odkladu poté. Nezvolí-li si spotř. své právo včas, má práva jako v případě nepodst. porušení sml.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením sml. dle § 2107 OZ, má spotř. právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Spotř. má právo na přiměř. slevu i v příp, že mu prodejce nemůže dodat nové zb. bez vad, vyměnit jeho součást nebo zb. opravit, jakož i v příp., že prodejce nezjedná nápravu v přiměř. době či kdyby spotřebiteli zjednání nápravy působilo značné obtíže.

Dokud neuplatní spotř. právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od sml, může prodejce dodat to, co chybí, či odstranit právní vadu. Jiné vady může prodejce odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Provedenou volbu práva může spotřeb. změnit bez souhlasu prodejce jen, byla-li žádána oprava vady, jež se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodejce vady v přiměř. lhůtě či je odmítne odstranit, může spotř. požadovat místo odstranění vady přiměř. slevu z kupní ceny nebo může od sml. odstoupit.

Má-li zb. vadu, z níž je prodejce zavázán, a jedná-li se o zb. prodávané za nižší cenu nebo o zb. použité, má spotř. pouze právo na přiměřenou slevu.

Své nároky vyplývající z vadného plnění nahlašuje spotř. písemně přímo na adresu prodejce. Prodejce nemá provozovnu na území ČR (§ 19 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele), proto je zb. nutno zasílat na adresu jeho sídla uvedenou na stránkách internet. obchodu, či na jinou tam uvedenou adresu pro odesílání vraceného či reklamovaného zb..

Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodejce od spotřebitele obdržel reklamované zb. Uplatní-li spotř. právo z vadného plnění, potvrdí mu prodejce v písemné formě, kdy a jak právo uplatnil, provedení opravy a dobu jejího trvání. Spotřebiteli náleží náhrada nákladů účelně vynaložených při oprávněném uplatnění práva z vadného plnění. Reklamace se vyřizuje bez zbyt. odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění.

8) Rozhodne pravo a Soudni prislusnost

8.1 Pokud zákazník jedná jako spotřebitel ve smyslu odstavce 1.2, platí pro veškeré právní vztahy mezi stranami právo toho státu, v němž má zákazník obvyklé bydliště, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, a místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je výhradně bydliště zákazníka.

8.2 Pokud zákazník jedná jako obchodník ve smyslu odstavce 1.2, platí pro veškeré právní vztahy mezi stranami právo toho státu, v němž má prodávající sídlo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, a místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy je výhradně obchodní sídlo prodávajícího.

9) Alternativní řešení sporů

Informace k řešení sporů se spotřebitelem mimosoudní cestou v České republice

Případné spory mezi prodejcem a spotřebitelem vyplývající z uzavřené kupní sml. lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě spotř. může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je v ČR Česká obchodní inspekce. Bližší informace a veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou dostupné na webových stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

Dále lze zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/).

Dříve než se rozhodne spotř. zahájit mimosoudní řešení sporu, doporučuje prodejce nejdříve se obrátit na něho a pokusit se vyřešit vzniklou situaci smírně.

Fitness stroje
nyní osobně vyzkoušejte přímo na místě!
67x v Evropě
Evropská jednička v oblasti fitness strojů
67x v Evropě